História autoklubu

Autoklub Slovenskej republiky je združením občanov – fyzických osôb motoristov priaznivcov a organizátorov motoristického športu a naň nadväzujúcich činností.

Je konštituovaný podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, združuje organizačné jednotky (kluby), ktorých predmetom činnosti je motorizmus a naň nadväzujúce aktivity. Svojim poslaním podporuje, zabezpečuje, koordinuje a usmerňuje rozvoj motorizmu a jeho rôznorodé formy. Poskytuje svojim členom a širokej verejnosti motoristické služby a informácie. Chráni záujmy a práva svojich členov. Vo svojej histórii nadväzuje na aktivity motoristických nadšencov a funkcionárov siahajúce do histórie bývalého Československa. Jeho prvopočiatky vznikali v r. 1990 po uvoľnení všetkých možností voľného združovania občanov. AKSR má svoje korene v bývalom Československom autoklube.


Výhody členstva

Komunita

Spoločné podujatia

Na politickej a celospoločenskej úrovni sa dostáva Autoklub Slovenskej republiky čoraz väčšieho uznania. V r. 1999 sa stáva na základe dosiahnutých výsledkov oficiálnym poradcom pre komisiu športu pri Národnej rade Slovenskej republiky. Podieľa sa a svojou aktivitou ovplyvňuje legislatívny proces súvisiaci s motorizmom a motoristickým športom. S iniciatívy AKSR vzniká najprv voľné združenie zástupcov ministerstiev, ktoré sa zoberalo otázkami dopravnej výchovy, bezpečnosti cestnej premávky a znižovaním dopravnej nehodovosti. Následne po vzniku Rady vlády pre bezpečnosť cestnej premávky mal svojho zástupcu v komisii dopravnej výchovy. Svojou aktívnou činnosťou sa podieľa na práci odbornej komisie pre dopravnú výchovu pri Ministerstve školstva SR.

Každoročne prostredníctvom svojich prenosných dopravných ihrísk, na školách a na rozličných akciách aktívne prispieva k dopravnej výchove detí. V r. 1999 sa taktiež aktívne podieľal na regionálnom rozvoji dopravnej štruktúry Nitrianskeho kraja, kde boli využité všetky skúsenosti aktívnych členov AKSR. Autoklub SR patrí medzi aktívnych organizátorov motoristických podujatí či už športových, alebo mototuristických . Svojimi aktivitami pripravuje na športovú kariéru hlavne mladých športovcov. Autoklub SR sa však venuje aj iným zaujímavým športovým motoristickým disciplínam. Združuje pretekárov na skútroch. Venuje sa tuningovým zrazom.

Aktivity, ktoré prinášajú zisk na financovanie všetkých podujatí a pokrývanie požiadaviek členskej základne patria najmä spolupráca s poisťovňami, predaj diaľničných nálepiek a vlastných produktov. Najžiadanejšie sú členské karty AKSR, ktorými získava majiteľ vynikajúce asistenčné služby na Slovensku a v celej Európe. Od roku 2013 je súčasťou karty AKSR aj cestovné poistenie s vysokým krytím škôd a úrazov. Pri rozširovaní spektra služieb pre členov, úzko spolupracuje so zahraničnými autoklubmi na európskej úrovni. Vzájomnou spoluprácou je zabezpečená starostlivosť, bezpečnosť a komfort pre členov v celej Európe.

Autoklub SR je signatárom európskej výzvy „mínus 25 000 životov“. Svojimi skúsenosťami pomáha znižovať dopravnú nehodovosť. Všetky zdroje na rozvoj svojej činnosti získava AKSR zo svojej vlastnej aktivity. Členská základňa Autoklub Slovenskej republiky sa neustále rozrastá. Práve služby a informácie sa stávajú ťažiskom celej činnosti. Do základného portfólia služieb AKSR patrí aj predaj diaľničných nálepiek. Prostredníctvom svojich zmluvných partnerov predáva slovenské, rakúske a české diaľničné nálepky.

AKSR sa od 1.1.2015 stáva členom Zväzu Európskych Automobilových klubov. AKSR už dlhšie obchodne spolupracuje s rakúskym autoklubom ARBÖ a nemeckým ARCD. Po vzájomných pracovných návštevách u týchto zahraničných partnerov odznela možnosť pre Autoklub Slovenskej republiky vstúpiť do asociácie európskych autoklubov EAC – European Automobile Clubs. Posun AKSR do medzinárodných štruktúr bol logický, lebo činnosť EAC priamo pomáha bežným motoristom. Reprezentuje ich vyše 2,5 milióna. EAC má stálu kanceláriu v Bruseli prostredníctvom ktorej presadzuje záujmy motoristov európskych štátov v inštitúciách Európskej únie. EAC sa okrem iného podieľa na harmonizácii legislatívy, zlepšuje prehľadnosť predpisov a právnych noriem pre motoristov v Európe, robí kroky na zvyšovanie bezpečnosti na cestách a pripomienkuje návrhy riešenia mobility.

Autoklub Slovenskej republiky sa tak stal novým informačným kanálom v oblasti motorizmu medzi Slovenskom a Bruselom. Doterajšia spolupráca AKSR s ministerstvami, Zväzom automobilového priemyslu, poisťovňami, či Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch dostala nový rozmer. Témy, návrhy, pripomienky a motoristické impulzy vďaka členstvu v European Automobile Clubs budú rýchlo zapracované do celoeurópskych programov a projektov súvisiacich s dopravou a motoristami.

Princíp činnosti šiestich nemeckých, rakúskych a slovenských autoklubov v rámci asociácie EAC (European Automobile Clubs) spočíva v spolupráci zameranej na zlepšovanie mobility. Asociácia reprezentuje záujmy európskych vodičov, motoristov na národnej úrovni a vďaka svojmu zastúpeniu priamo v Bruseli aj na úrovni voči inštitúciám Európskej únie. Hlavné ciele: harmonizácia dopravných predpisov, vyššia transparentnosť pomocou európskych nariadení pre sektor dopravy, viac bezpečnosti v cestnej premávke a trvalé zlepšovanie dopravných riešení.

Naši členovia

Chcem sa stať členom autoklubu!

Získajte členskú kart s množstvom výhod už dnes.

Kúpiť kartu